Wat is een Wrapped Token?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Wrapped Token?

Een Wrapped Token is een type token dat de waarde van een ander token vertegenwoordigt, vaak om deze op een andere blockchain bruikbaar te maken.

Wrapped Tokens uitgelegd

Wrapped Tokens zijn in essentie bruggen tussen twee verschillende blockchain-ecosystemen. Ze stellen gebruikers in staat om de waarde van een specifiek token (bijvoorbeeld Bitcoin (BTC)) vast te leggen en die waarde over te dragen naar een andere blockchain (bijvoorbeeld Ethereum (ETH)) in de vorm van een nieuw token (bijvoorbeeld Wrapped Bitcoin, WBTC).

Dit proces begint doorgaans met een gebruiker die zijn originele tokens naar een specifieke bewaarinstelling of een smart contract stuurt. In ruil daarvoor geeft dit systeem de gebruiker een equivalent aantal wrapped tokens uit op een andere blockchain. Deze wrapped tokens zijn doorgaans gekoppeld aan de originele tokens in een 1:1 verhouding. Dus als je 1 Bitcoin inlevert, krijg je 1 Wrapped Bitcoin (WBTC) op het Ethereum-netwerk.

De reden waarom wrapped tokens in het leven zijn geroepen, is om de functionaliteit van een bepaalde cryptocurrency uit te breiden naar andere blockchains. Bijvoorbeeld: Bitcoin heeft een groot aantal gebruikers en wordt breed geaccepteerd, maar het heeft niet de programmeerbaarheid en flexibiliteit van Ethereum’s smart contracts. Door Bitcoin te “wrappen” naar Ethereum, kan iemand effectief gebruik maken van zijn Bitcoin in gedecentraliseerde financiële (DeFi) applicaties op het Ethereum-netwerk.

Een belangrijk aspect van wrapped tokens is het vertrouwen. Omdat de waarde van de wrapped token gebaseerd is op de onderliggende asset, moeten gebruikers erop kunnen vertrouwen dat ze hun originele tokens terug kunnen krijgen wanneer ze dat willen. Dit wordt vaak beheerd door bewaarinstellingen of gedecentraliseerde protocollen die de onderliggende activa vergrendelen en het proces van inwisselen en uitgeven van wrapped tokens beheren.

Concluderend: Wrapped Tokens zijn instrumenten die de waarde en het gebruik van assets op de ene blockchain overdragen naar een andere blockchain. Ze spelen een cruciale rol in het vergroten van de interoperabiliteit tussen verschillende blockchain-netwerken en stellen gebruikers in staat om een grotere diversiteit aan financiële instrumenten en applicaties te benutten.

Hoe werkt een Wrapped token?

Een Wrapped Token werkt als een brug tussen verschillende blockchains, waardoor de waarde van één soort token kan worden gerepresenteerd en gebruikt binnen een ander blockchain-ecosysteem. Hier is een stapsgewijze uitleg van hoe het werkt:

 1. Insluitingsproces: De gebruiker besluit een bepaalde cryptocurrency, zoals Bitcoin, te “wrappen” of om te zetten naar een equivalent op een andere blockchain, zoals Ethereum.
 2. Inleggen bij Bewaarinstelling of Contract: De gebruiker stuurt zijn originele tokens (bijv. Bitcoin) naar een bewaarinstelling of een speciaal daarvoor ingericht smart contract. Dit dient als onderpand.
 3. Uitgifte van Wrapped Tokens: Na ontvangst van de originele tokens geeft de bewaarinstelling of het smart contract de corresponderende Wrapped Tokens uit. Bijvoorbeeld, voor Bitcoin op het Ethereum-netwerk, zou dit Wrapped Bitcoin (WBTC) zijn. Meestal gebeurt dit in een 1:1 verhouding.
 4. Gebruik op de Nieuwe Blockchain: De gebruiker kan nu de Wrapped Tokens gebruiken binnen het nieuwe blockchain-ecosysteem, zoals deelnemen aan gedecentraliseerde financiële activiteiten op Ethereum.
 5. Terugwisselproces: Als de gebruiker besluit zijn Wrapped Tokens terug te wisselen naar de originele tokens, stuurt hij de Wrapped Tokens terug naar de bewaarinstelling of het smart contract.
 6. Terugtrekking van Originele Tokens: Na verificatie vernietigt de bewaarinstelling of het smart contract de ingeleverde Wrapped Tokens en stuurt de corresponderende hoeveelheid originele tokens terug naar de gebruiker.

Het is cruciaal dat er een vertrouwensmechanisme is tijdens dit proces. Bij gecentraliseerde bewaarinstellingen vertrouwen gebruikers dat de instelling eerlijk handelt en voldoende reserves heeft. Bij gedecentraliseerde protocollen is dit vertrouwen gebaseerd op de transparantie en beveiliging van het smart contract.

Wrapped Tokens zijn niet beperkt tot alleen Bitcoin of Ethereum. Theoretisch kan elk token of asset worden “gewrapped” en gerepresenteerd op een andere blockchain, zolang er een systeem of protocol is dat dit proces faciliteert en waarborgt.

Voorbeelden van Wrapped Tokens

Ja, er zijn verschillende voorbeelden van Wrapped Tokens in de cryptowereld. Hier zijn enkele van de meest populaire:

 1. Wrapped Bitcoin (WBTC): Dit is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld. WBTC is een ERC-20-token op het Ethereum-netwerk dat elk een Bitcoin vertegenwoordigt die wordt bewaard in een gecentraliseerde reserve. Dit maakt het mogelijk voor Bitcoin om te worden gebruikt binnen Ethereum’s gedecentraliseerde applicaties en financiële systemen.
 2. Wrapped Ether (WETH): Hoewel Ether de primaire cryptocurrency is van het Ethereum-netwerk, is het geen ERC-20-token, wat betekent dat het niet direct compatibel is met veel van de gedecentraliseerde applicaties die op Ethereum zijn gebouwd. WETH is een oplossing voor dit probleem, waarbij Ether wordt ingewikkeld in een ERC-20-compatibele vorm.
 3. renBTC: Dit is een andere versie van Bitcoin op het Ethereum-netwerk, gecreëerd door het Ren-project. In tegenstelling tot WBTC, dat een gecentraliseerde bewaarmethode gebruikt, is renBTC gedecentraliseerd en maakt het gebruik van het RenVM-systeem om de brug tussen Bitcoin en Ethereum te slaan.
 4. tzBTC: Dit is een wrapped versie van Bitcoin voor het Tezos blockchain-netwerk.
 5. Wrapped Luna Token (WLUNA): Luna is de native token van het Terra blockchain-netwerk. WLUNA is een wrapped versie van Luna voor het Ethereum-netwerk.
 6. Wrapped UST (WUST): UST is een stablecoin op het Terra-netwerk. WUST maakt het mogelijk om UST op het Ethereum-netwerk te gebruiken.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden. Naarmate de behoefte aan interoperabiliteit tussen blockchains toeneemt, worden er voortdurend nieuwe wrapped tokens gecreëerd om assets van het ene blockchain-ecosysteem naar het andere over te brengen.

Voor- en nadelen Wrapped Tokens

Wrapped Tokens hebben zowel voor- als nadelen, afhankelijk van het gebruik en de behoeften van een individu of een project. Hier zijn enkele van de belangrijkste voor- en nadelen:

Voordelen:

 1. Interoperabiliteit: Wrapped tokens maken het mogelijk om waarde en functionaliteit van de ene blockchain naar de andere over te brengen. Dit vergroot de toepasbaarheid en het gebruik van bepaalde activa.
 2. Liquiditeit: Door assets te “wrappen” naar populaire platformen zoals Ethereum, kunnen gebruikers deelnemen aan een breder scala aan financiële activiteiten, zoals lending, borrowing, en yield farming, wat kan leiden tot verhoogde liquiditeit voor die assets.
 3. Gebruik in Gedecentraliseerde Apps: Wrapped tokens kunnen worden geïntegreerd in gedecentraliseerde applicaties (dApps) op andere blockchains, waardoor de functionaliteit van die dApps wordt uitgebreid.
 4. Standaardisatie: Door bijvoorbeeld niet-ERC20 tokens te “wrappen” naar een ERC-20 formaat, kunnen deze tokens gemakkelijker worden geïntegreerd en gebruikt in bestaande systemen en applicaties.

Nadelen:

 1. Vertrouwenskwesties: Vooral in gevallen waar gecentraliseerde entiteiten betrokken zijn bij het beheren van de onderliggende activa, kunnen er vertrouwenskwesties ontstaan. Gebruikers moeten erop vertrouwen dat deze entiteiten altijd in staat zijn om de wrapped tokens in te wisselen voor de originele activa.
 2. Beveiligingsrisico’s: Als de smart contracts of systemen die de wrapped tokens beheren niet correct zijn geprogrammeerd of beveiligd, kunnen er kwetsbaarheden zijn die leiden tot verlies van fondsen.
 3. Complexiteit: Het gebruik van wrapped tokens introduceert een extra laag van complexiteit in transacties, wat het moeilijker kan maken voor gemiddelde gebruikers om te begrijpen wat er gaande is.
 4. Extra kosten: Het proces van het wrappen en ont-wrappen van tokens kan extra kosten met zich meebrengen, zoals gasvergoedingen op het Ethereum-netwerk.
 5. Regelgevingsonzekerheid: Afhankelijk van de jurisdictie kunnen er regelgevende vraagstukken of onzekerheden ontstaan rond het gebruik en de behandeling van wrapped tokens.

Terwijl wrapped tokens duidelijke voordelen bieden op het gebied van interoperabiliteit en functionaliteit, is het essentieel om de potentiële risico’s en nadelen te begrijpen voordat men er actief gebruik van maakt.

Hoe wordt een Wrapped Token gemaakt?

Het maken van een Wrapped Token omvat een reeks stappen die de waarde van een asset van de ene blockchain representeren op een andere. Hier is een vereenvoudigd proces van hoe een Wrapped Token meestal wordt gemaakt:

 1. Initiatie: Een organisatie of groep beslist dat er behoefte is aan een bepaald asset op een andere blockchain. Ze zetten een raamwerk op om dit mogelijk te maken. Dit raamwerk kan een combinatie zijn van smart contracts en (soms) gecentraliseerde systemen.
 2. Bewaarinstelling of Protocol: Voor veel wrapped tokens, vooral in de vroege dagen van dit concept, werd een bewaarinstelling gebruikt. Deze bewaarinstelling zou verantwoordelijk zijn voor het veilig opslaan van de originele activa en het uitgeven van de wrapped tokens. In meer gedecentraliseerde benaderingen kunnen smart contracts en gedecentraliseerde protocollen deze rol vervullen.
 3. Inleggen van het Activa: Gebruikers of liquiditeitsverschaffers sturen het originele asset (bijvoorbeeld Bitcoin) naar het opgezette systeem (bewaarinstelling of smart contract).
 4. Uitgifte van de Wrapped Token: Zodra het originele asset is ontvangen en geverifieerd, wordt een equivalent aantal wrapped tokens uitgegeven op de doelblockchain. Bijvoorbeeld, voor elke Bitcoin die wordt ingezet, zou een Wrapped Bitcoin (WBTC) kunnen worden uitgegeven op het Ethereum-netwerk.
 5. Integratie met dApps: Nu de wrapped tokens bestaan op de nieuwe blockchain, kunnen ze worden geïntegreerd en gebruikt in gedecentraliseerde applicaties (dApps) op die blockchain.
 6. Terugwisseling: Wanneer gebruikers hun wrapped tokens willen inwisselen voor het originele asset, sturen ze de wrapped tokens terug naar het systeem. Na verificatie worden de originele activa vrijgegeven aan de gebruiker, en de ingediende wrapped tokens worden vaak vernietigd of “gebrand”.
 7. Transparantie en Audit: Voor het vertrouwen is het cruciaal dat er regelmatige audits en transparante rapporten zijn die aantonen dat er voor elk uitgegeven wrapped token een equivalent van het originele asset in bewaring is.

Dit is een basismodel, en er kunnen variaties zijn afhankelijk van de specifieke wrapped token en de technologie erachter. Sommige processen zijn volledig gedecentraliseerd met behulp van geavanceerde smart contracts en protocollen, terwijl andere een meer gecentraliseerde benadering kunnen hebben.

Hoe veilig is een Wrapped Token?

De veiligheid van een Wrapped Token hangt af van meerdere factoren:

 1. Audits en Beoordelingen: Smart contracts die wrapped tokens beheren, moeten idealiter worden gecontroleerd door externe partijen om mogelijke kwetsbaarheden of bugs te identificeren. Frequente en transparante audits dragen bij aan de geloofwaardigheid en veiligheid.
 2. Collateralisatie: Voor elk uitgegeven wrapped token moet er een equivalent aan onderpand zijn in de originele cryptocurrency. Regelmatige controles en transparante rapporten die deze 1:1-reserve bevestigen, zijn essentieel voor de betrouwbaarheid van het token.
 3. Gebruiksgeschiedenis: Nieuwere wrapped token-projecten kunnen minder beproefd zijn. Projecten die zich in de loop van de tijd hebben bewezen en geen grote beveiligingsproblemen hebben gehad, kunnen als veiliger worden beschouwd.
 4. Openheid van de Code: Projecten waarvan de code open-source en beschikbaar is voor inspectie door de gemeenschap, zijn vaak onderhevig aan meer grondige beoordelingen, wat kan bijdragen aan de algehele veiligheid.
 5. Community en Ondersteuning: Een actieve en betrokken community kan helpen bij het identificeren en melden van mogelijke problemen. Ook kunnen ze druk uitoefenen op de ontwikkelaars of bewaarinstellingen om best practices te volgen.
 6. Upgrades en Onderhoud: Blockchain-technologie evolueert snel. Regelmatige updates en onderhoud van smart contracts en andere systemen zijn noodzakelijk om op de hoogte te blijven van nieuwe dreigingen en beveiligingspraktijken.
 7. Beheermodel: Er zijn twee primaire modellen:
  • Gecentraliseerd: Als een wrapped token wordt beheerd door een gecentraliseerde bewaarinstelling, dan hangt de veiligheid af van de beveiligingsmaatregelen van die instelling. Er is een vertrouwensfactor; gebruikers moeten geloven dat de bewaarinstelling eerlijk handelt en niet failliet gaat.
  • Gedecentraliseerd: Hier wordt het token beheerd door smart contracts. Dit vermindert het vertrouwen in centrale partijen, maar de veiligheid hangt af van de robuustheid van de contractcode. Onjuist geschreven of ongecontroleerde code kan kwetsbaarheden bevatten.

Hoewel wrapped tokens veel voordelen bieden, zoals liquiditeit en interoperabiliteit tussen blockchains, is het cruciaal om de potentiële risico’s te begrijpen en te overwegen welke maatregelen een project heeft genomen om de veiligheid van de gebruikers en hun fondsen te waarborgen. Het is altijd raadzaam om grondig onderzoek te doen voordat u besluit te investeren of te interageren met een wrapped token-project.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme