Wat is een Governance Token?

Home » Hub » Begrippen » Wat is een Governance Token?

Een Governance Token geeft houders het recht om beslissingen te nemen of voorstellen te doen binnen een gedecentraliseerd protocol. Het fungeert als een steminstrument in gedecentraliseerde ecosystemen.

Governance Token uitgelegd

In de wereld van blockchain en cryptocurrencies zijn tokens digitale activa die kunnen worden verhandeld, gebruikt of uitgegeven binnen een bepaald netwerk of ecosysteem. Een specifiek type token, de Governance Token, is ontworpen om houders zeggenschap te geven over bepaalde beslissingen binnen dat netwerk.

Functie en Doel

Het primaire doel van een Governance Token is het bevorderen van gedecentraliseerd beheer. In traditionele bedrijfsstructuren nemen leidinggevenden en bestuursleden de meeste beslissingen. In gedecentraliseerde systemen kan besluitvorming worden verdeeld onder een bredere groep deelnemers, waarbij elk van hen een stem heeft die overeenkomt met hun tokenbezit. Door te stemmen met hun tokens kunnen houders voorstellen doen, wijzigingen goedkeuren of afwijzen, en in sommige gevallen, deelnemen aan het beheer van het protocol.

Voorbeelden en Gebruik

Bekende voorbeelden van governance tokens zijn COMP van het Compound protocol en UNI van het Uniswap protocol. Houders van deze tokens kunnen stemmen over updates, wijzigingen in het protocol of zelfs over de toewijzing van ontwikkelingsfondsen.

Waardebepaling

De waarde van een Governance Token hangt af van verschillende factoren. Ten eerste kan de waarde worden beïnvloed door het belang en de potentiële invloed van de beslissingen die binnen het protocol worden genomen. Ten tweede kan de speculatie op toekomstige waardestijgingen ook een rol spelen. Tot slot kan de mate van actieve deelname en betrokkenheid van de community bij de governance een rol spelen bij de waardebepaling van de token.

Uitdagingen

Het gebruik van Governance Tokens is niet zonder uitdagingen. Er zijn zorgen geuit over mogelijke centralisatie als een klein aantal grote houders te veel invloed krijgt. Ook kunnen lage deelname percentages aan stemmingen de effectiviteit van gedecentraliseerde besluitvorming verminderen.

Hoe worden governance tokens in de praktijk toegepast?

Governance tokens spelen een cruciale rol in gedecentraliseerde protocollen en platforms. Ze zijn ontworpen om gemeenschapsleden de mogelijkheid te geven om invloed uit te oefenen op de richting en besluitvorming van een protocol. In de praktijk worden governance tokens op verschillende manieren toegepast:

 1. Stemmen over voorstellen: Governance tokens kunnen worden gebruikt om te stemmen over specifieke wijzigingen of upgrades in een protocol. Een houder van een governance token heeft vaak stemrecht evenredig aan het aantal tokens dat hij/zij bezit. Hierdoor kunnen ze voorstellen steunen of afwijzen.
 2. Wijzigingen in parameters: Veel gedecentraliseerde protocollen hebben variabelen die kunnen worden aangepast om de werking van het systeem te optimaliseren. Een voorbeeld hiervan is de aanpassing van rentepercentages in gedecentraliseerde leen- en kredietplatforms.
 3. Toewijzing van middelen: Sommige protocollen hebben een treasury of ontwikkelingsfonds. Governance tokenhouders kunnen stemmen over hoe deze middelen worden gebruikt, zoals het financieren van nieuwe projecten, marketinginitiatieven of andere ontwikkelingen.
 4. Toevoegen/verwijderen van functies: Op basis van de feedback en behoeften van de gemeenschap kunnen er nieuwe functies worden toegevoegd of bestaande functies worden verwijderd uit een protocol.
 5. Delegatie: Niet alle tokenhouders hebben de tijd, energie of expertise om zich actief bezig te houden met alle governance-kwesties. Daarom hebben sommige protocollen een systeem waarbij tokenhouders hun stemrecht kunnen delegeren aan vertrouwde leden of experts binnen de gemeenschap.
 6. Economische stimulansen: Om actieve deelname te bevorderen, bieden sommige protocollen economische stimulansen aan voor het deelnemen aan governance. Dit kan in de vorm zijn van extra tokenbeloningen of andere voordelen.
 7. Beveiliging tegen aanvallen: In sommige systemen fungeren governance tokens ook als een beschermingslaag tegen aanvallen, waarbij kwaadwillende actoren grote hoeveelheden tokens moeten verkrijgen (en vaak vasthouden) om het systeem te manipuleren.

In de praktijk worden governance tokens dus gebruikt om het democratische karakter van gedecentraliseerde systemen te versterken, waarbij de gemeenschap een actieve rol speelt in de ontwikkeling en het beheer van het protocol. Ze bevorderen transparantie en betrokkenheid en zijn een fundamenteel onderdeel van de gedecentraliseerde financiële beweging (DeFi).

Welke crypto coins hebben een Governance token?

Er zijn veel projecten in de blockchain- en cryptocurrencyruimte die governance tokens hebben geïntroduceerd om hun gemeenschappen inspraak te geven in de besluitvorming. Hier is een lijst van enkele bekende projecten en hun bijbehorende governance tokens:

 1. Uniswap – UNI: Uniswap is een populaire gedecentraliseerde exchange (DEX) die gebruikers in staat stelt om tokens direct en zonder tussenpersoon te ruilen. UNI is de governance token waarmee houders kunnen stemmen over protocolwijzigingen.
 2. Compound – COMP: Compound is een gedecentraliseerd leen- en kredietplatform. COMP-tokenhouders kunnen stemmen over verschillende aspecten van het protocol, zoals rentetarieven en toevoeging van nieuwe assets.
 3. MakerDAO – MKR: MakerDAO beheert de DAI-stabiele munt. MKR-tokenhouders stemmen over zaken zoals de stabiliteitsvergoeding en andere parameters die de werking van het DAI-systeem beïnvloeden.
 4. Aave – AAVE: Aave is ook een gedecentraliseerd leen- en kredietplatform. AAVE-tokenhouders hebben stemrecht over protocolwijzigingen en andere belangrijke beslissingen.
 5. Curve Finance – CRV: Curve is een DEX gespecialiseerd in stabiele munten. CRV is hun governance token.
 6. Yearn.Finance – YFI: Yearn is een DeFi-aggregator die probeert om automatisch de beste rendementen te vinden voor gebruikersfondsen. YFI is de governance token voor het platform.
 7. Balancer – BAL: Balancer is een automatisch portfoliomanagementtool en een DEX. BAL-tokenhouders kunnen stemmen over protocolwijzigingen.
 8. SushiSwap – SUSHI: SushiSwap is een fork van Uniswap en fungeert ook als een DEX. SUSHI is de governance token van het platform.
 9. Kyber Network – KNC: Kyber is een on-chain liquiditeitsprotocol, en KNC-tokenhouders kunnen stemmen over wijzigingen in het netwerk.
 10. Synthetix – SNX: Synthetix is een platform voor het creëren van synthetische activa. SNX-tokenhouders hebben stemrecht in de gemeenschap.

Dit is slechts een selectie van de vele projecten met governance tokens. De wereld van gedecentraliseerde financiën (DeFi) en gedecentraliseerde applicaties (dApps) groeit snel, en nieuwe projecten met hun eigen governance tokens worden regelmatig gelanceerd.

Wat zijn de voor- en nadelen van Governance tokens?

Governance tokens, die deelnemers in gedecentraliseerde ecosystemen de mogelijkheid bieden om beslissingen te nemen en invloed uit te oefenen, hebben zowel voor- als nadelen:

Voordelen van Governance Tokens:

 1. Democratische Besluitvorming: Governance tokens stellen een bredere gemeenschap in staat om actief deel te nemen aan beslissingen, wat kan leiden tot een meer inclusieve en democratische besluitvorming.
 2. Stimulans voor Betrokkenheid: Het bezit van governance tokens kan leden van een gemeenschap motiveren om actief betrokken te zijn bij het welzijn en de richting van een protocol.
 3. Flexibiliteit: Governance door middel van tokens kan leiden tot snellere aanpassingen en verbeteringen in een protocol, omdat beslissingen niet afhankelijk zijn van een centrale entiteit.
 4. Economische Stimulansen: Veel systemen belonen actieve deelname aan governance met verdere tokenbeloningen, wat kan leiden tot een gezonder en meer betrokken ecosysteem.
 5. Transparantie: Governance-beslissingen en -stemmingen zijn vaak zichtbaar op de blockchain, wat zorgt voor transparantie en verantwoording.

Nadelen van Governance Tokens:

 1. Potentiële Centralisatie: Grote tokenhouders of groepen kunnen onevenredig veel invloed krijgen, wat de gedecentraliseerde aard van het systeem kan ondermijnen.
 2. Lage Deelname: Veel tokenhouders kunnen ervoor kiezen niet deel te nemen aan stemmingen, wat kan leiden tot beslissingen die worden genomen door een klein percentage van de gemeenschap.
 3. Korte-termijn Denken: Tokenhouders die primair gemotiveerd zijn door snelle winsten, kunnen stemmen voor voorstellen die gunstig zijn op de korte termijn, maar schadelijk op de lange termijn.
 4. Complexiteit: Het beheren en begrijpen van governance-processen kan complex zijn, wat de drempel voor deelname kan verhogen.
 5. Aanvalsrisico: In sommige gevallen kunnen kwaadwillende actoren proberen grote hoeveelheden tokens te verkrijgen om het systeem te manipuleren of te saboteren.

Samengevat, governance tokens hebben het potentieel om gedecentraliseerde systemen meer democratisch en responsief te maken, maar ze brengen ook uitdagingen en risico’s met zich mee. Het is essentieel dat systemen worden ontworpen met deze overwegingen in gedachten om de voordelen te maximaliseren en de nadelen te minimaliseren.

© Copyright 2024 Coinliners.nl
Powered by WordPress | Mercury Theme